ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

4 Νοε 2020

Μετατάξεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Υπάλληλοι ΟΤΑ μπορούν να κάνουν Αίτηση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης έχουν «όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετή υπηρεσία από το διορισμό τους και δεν έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους». Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ Νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) κατά τα οριζόμενα στο αρ.6 του π.δ. 50/2001 ως ισχύει. Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να καλύψει 10 θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ ή Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων, στις Υπηρεσίες του στις Περιφερειακές Ενότητες: - Αχαΐας: 2 θέσεις, - Έβρου: 1 θέση, - Ευβοίας: 1 θέση, - Ηλείας: 1 θέση, - Κέρκυρας: 1 θέση, - Λακωνίας: 1 θέση, - Λευκάδας: 1 θέση, - Πρέβεζας: 1 θέση, - Τρικάλων: 1 θέση, προτίθεται να προβεί στην πλήρωση των θέσεων αυτών με μετάταξη Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του αρ.40 του ν.3772/2009, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.33 του ν.3858/2010, β) του αρ.29 παρ.3 του ν.4531/2018, γ) ν.2812/2000, δ) του ν.4354/2015 και ε) του αρ.18 του ν.4129/2013, ως ισχύουν. Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από θετική γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Οι ενδιαφερόμενοι προς μετάταξη Υπάλληλοι καλούνται να καταθέσουν σχετική Αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: