ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

13 Μαρ 2023

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 311 προσλήψεις στα δικαστήρια με απολυτήριο λυκείου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 311 εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με απολυτήριο λυκείου μέσω ΑΣΕΠ. Στην προκήρυξη συμμετέχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι 311 εκπαιδευόμενοι πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει από τις 10 Μαρτίου και θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 29 Μαρτίου. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων. Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής. 1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. 4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή. 5. Ποινικό Μητρώο. 6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης. 7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση. 8. Υπεύθυνη δήλωση απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους 9. Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου 10. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΔΕ ή ΤΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να διαγωνιστεί. 11. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. 12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 13. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου. 
 Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: