ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

17 Μαρ 2023

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07- 2022), δια περιφοράς ηλεκτρονικά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 3ης/30-1-2023, 4ης/17-2-2023, 5ης/20-2-2023 και 6ης/28-2- 2023 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. 
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση για την απόσυρση και εκποίηση ενός οχήματος και τριών φορτηγών ιδιοκτησίας της Π.Ε. Πέλλας. Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 10ης τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Πέλλας σχολικού έτους 2022-2023, που εκτελούνται με την αριθμ. 1056/2022 (ΑΔΑΜ: 23AWRD012004650, ΑΔΑ: 661Λ7ΛΛ-ΞΧΝ) απόφαση ανάθεσης ΟΕ κατόπιν διενέργειας της 7ης πρόσκλησης (αρ.πρ. ΠΚΜ 389348 (2260) /02-06-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010679797 2022-06-02– Α/Α/ ΕΣΗΔΗΣ 162373) υποβολής προσφορών στα πλαίσια εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών – Δ.Σ.Α. (αρ.πρ. ΠΚΜ 294327 (2020)/22-06-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006904011 2020-06-22, ΑΔΑ: 6Κ937ΛΛ-ΞΕ4 διακήρυξη) Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας. 
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών σχολικού έτους 2021-2022 μέχρι 30-6-2023 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 του Ν.4972/2022 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με 2 το άρθρο 64 του Ν.5027/2023 (Α΄ 48). Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών. 
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του δρομολογίου 13 της 7ης Ομάδας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2022-2023 που αφορά την αριθμ. 415163(3033)/09-06-2022 4η Πρόσκληση υποβολής προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC010717442) στα πλαίσια της αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια: