ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

27 Ιαν 2023

Καταφύγια ζώων συντροφιάς: Τι ισχύει για άδεια ίδρυσης και λειτουργία τους

Η ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων ζώων προβλέπεται ότι μπορεί να γίνεται από δήμους, νομικά πρόσωπα δήμων ή συνδέσμους αυτών, διαδημοτικές συνεργασίες, αναπτυξιακούς οργανισμούς δήμων, φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα. 
 Πολεοδομικοί, χωροταξικοί και κανόνες λειτουργίας 
 Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι χωροταξικοί, πολεοδομικοί, τεχνικοί κανόνες, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τις άδειες ίδρυσης και άδειες λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων, κατά περίπτωση με άδεια δόμησης και βεβαίωση μηχανικού. 
 Πρόστιμα για 21 παραβάσεις 
 Προς διασφάλιση της τήρησης αυστηρών κανόνων ευζωίας για τα φιλοξενούμενα ζώα, καθορίζονται κυρώσεις για συνολικά 21 παραβάσεις και ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της λειτουργίας των καταφυγίων ζώων συντροφιάς. Προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 5000 ευρώ για σειρά παραβάσεων, μέχρι και οριστικό λουκέτο σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας τους. Στη λίστα των προστίμων και παραβάσεων μεταξύ πολλών άλλων είναι η παράλειψη εκπόνησης και ετήσιας επικαιροποίησης σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ιδίως πυρκαγιών, η μη στείρωση των ζώων, η επανατοποθέτησης στειρωμένου ζώου από μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν, παράλειψη ενημέρωσης του ΕΜΖΣ με τα στοιχεία του οικείου Δήμου, όπως επίσης η διαμονή στον ίδιο χώρο σκύλων και γατών ή/και διαφορετικών ειδών ζώων συντροφιάς 
 Χρηματοδότηση και στείρωση
 Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων ζώων και πρόγραμμα στείρωσης τους. «Για πρώτη φορά, πέραν της χρηματοδότησης των καταφυγίων και των δαπανών σίτισης της κτηνιατρικής φροντίδας των ζώων συντροφιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα στειρώσεων που έχει γίνει ποτέ ύψους 5 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα εμβολιασμών αδέσποτων ζώων συντροφιάς ύψους 3 εκατ. ευρώ» ανακοινώνει το ΥΠΕΣ. 
 Προθεσμίες για υφιστάμενα και αδειοδοτημένα καταφύγια 
 Στην ΚΥΑ προβλέπεται ότι καταφύγια που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουρ­γίας, από τις 30.9.2023 και εφεξής, σφραγίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Καταφύγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης μέχρι την 18η.09.2021 και δεν λειτουργούν μέχρι την έναρ­ξη ισχύος της ΚΥΑ, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ. Καταφύγια που έχουν λάβει άδεια λειτουργί­ας μέχρι την 18η.09.2021 και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, υποχρεούνται να συμ­μορφωθούν προς τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της νέας ΚΥΑ έως τις 30.09.2023. Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει εγκατασταθεί το καταφύ­γιο, μετά από αυτοψία της τριμελούς επιτροπής. 
 Οι αποφάσεις και το θεσμικό πλαίσιο 
 Με τη νέα ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμου Κεδίκογλου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 13517 Ιανουαρίου 2023) καθορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΆΡΓΟΣ». Σημειωτέον ότι η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προστίθεται στις λοιπές υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής και αποτελεσματικής υλοποίησης του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς δυνάμει του ν. 4830/2021.
 Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί: Η ΚΥΑ 1609 ΕΞ 2022 (Β’ 203) με θέμα «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του». Η ΚΥΑ 84653/2022 (Β’ 6331) με θέμα «Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η ΥΑ 90260/2022 με θέμα «Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας , από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022». 
 Ολόκληρη η νέα ΚΥΑ
 Ολόκληρη η νέα ΚΥΑ με θέμα: καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επι­βάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια: