ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

30 Δεκ 2021

Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 30 Δεκέμβριου

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ηλεκτρονικά, την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021, στις 12.00 το μεσημέρι. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5- 11-2020 (ΑΔΑ: 62857ΛΛ-0ΙΠ) απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δ) της με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) της υπ΄ αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και στ) του άρθρου 61 “Ρυθμίσεις για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο και τη θητεία των αιρετών οργάνων - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4804/2021” του Ν. 4873/16- 12-2021 (ΦΕΚ Α’ 248) με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1.ε του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ., Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. 
 Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αρ. πρωτ: Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 62857ΛΛ-0ΙΠ), δ) του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγγράφου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) της με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και στ) του άρθρου 61 “Ρυθμίσεις για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο και τη θητεία των αιρετών οργάνων - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4804/2021” του Ν. 4873/16-12-2021 (ΦΕΚ Α’ 248) με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 15ης/12-11-2021 και 16ης/26-11-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μεταβολής του ισολογισμού έναρξης 1-1-2018 περί των ακινήτων της Π.Κ.Μ. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου “Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ”: 1. Γ.Ν. Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”, 2.Γ.Ν. Θ. “Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” 3.Γ.Ν. Θ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”. Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου “Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ”: 1. Γ.Ν. Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, 2.Π.Γ.Ν. Θ. “ΑΧΕΠΑ” 3.Γ.Ν. Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”. Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (Φ.Ε.Κ. 16/τ. Α΄/06-02-2001), για το έτος 2022. Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας. ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (Φ.Ε.Κ. 16/τ. Α΄/06-02-2001 & Φ.Ε.Κ. 1438/τ.Β΄/ 2001) του Λιμεναρχείου Ιερισσού, για το έτος 2022. Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών. ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση επιτροπής θαλάσσιων μέσων αναψυχής αρ. 20 Γ.Κ.Λ. (Φ.Ε.Κ. 1929/τ.Β΄/2018) του Λιμεναρχείου Ιερισσού, για το έτος 2022. Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών. ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444/τ. Β΄/1999), όπως ισχύει, του Α΄Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας, έτους 2022. Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση για την απόσυρση του υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 8613 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ. Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διεξαγωγής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο “ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ” την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή μελών προεδρείου του και μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: