ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - http://dhmoths.blogspot.gr/, email: dhmotissa@gmail.com

4 Δεκ 2021

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ηλεκτρονικά, τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αρ. πρωτ: Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 62857ΛΛ-0ΙΠ), δ) του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγγράφου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) της με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και στ) του με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με τηλεδιάσκεψη ηλεκτρονικά με θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 13ης/07-10-2021 και 14ης/12-11-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.65/12-11-2021 (Α.Δ.Α.:ΨΤΟ57ΛΛ-Β3Ν) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. σχετικά με την 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2021. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2022. Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Τομεάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: