ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

15 Φεβ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Ή ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΝΟ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στην Έδεσσα, ανακοινώνεται βάσει της υπ’ αριθ. 339/2/03-01-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 53/24-01-2012), ότι δόθηκε νέα χρονική παράταση για ένα ακόμα εξάμηνο για τις διαδικασίες εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτηριακών εγκαταστάσεων κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί πριν τις 20-03-2003, δεν αντίκεινται στις χρήσεις γης στην περιοχή και πληρούν υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους (υπ’ αριθ. 244203/16-01-2006 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 75/26-01-2006).
Συγκεκριμένα, για την ένταξη της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων της, υποβάλλεται αίτηση από τον φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, το αργότερο μέχρι 30-06-2012.
(Τηλ. Πληροφοριών 2381351217)


Παρακάτω υπενθυμίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη της περιοχής όπου θα σημειώνεται η πτηνο-κτηνοτροφική μονάδα και διάγραμμα κάλυψης στο οποίο θα φαίνονται τα αυθαίρετα και μη κτίσματα.
2. Φωτογραφίες του κτήματος με εμφανή τα κτίσματα.
3. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το ότι τα εν λόγω κτίσματα έχουν ανεγερθεί πριν την 20-03-2003 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες. Στην ίδια βεβαίωση θα φαίνεται η δυναμικότητα, οι διαστάσεις και η χρήση των κτισμάτων.
4. Βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στη περιοχή.
5. Στην περίπτωση μόνιμων κατασκευών με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος ή με άνοιγμα ζευκτών άνω των έξι (6) μέτρων, ή ύψος άνω των τριών (3) μέτρων στο χαμηλότερο σημείο της στέγης, απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας από δύο μηχανικούς και βεβαίωση επάρκειας πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
6. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας, για τις περιπτώσεις που απαιτείται.
7. Απαιτείται επιπλέον Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (απόφαση Υ1β/2000/29-3-1995 και ν. 3698/2008).

Β. Διαδικασίες
1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθεύεται τα ανωτέρω δικαιολογητικά 3 και 4 κατόπιν αιτήσεώς του από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
2. Το διάγραμμα κάλυψης και οι φωτογραφίες του κτίσματος θεωρούνται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
3. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς επίσης και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εκδίδεται χωρίς οικοδομική άδεια, αλλά αντί αυτής με τα ανωτέρω δικαιολογητικά 3 και 4.
4. Ο φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, Τ.Κ.: 54008, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2313309367), η οποία τον αξιολογεί και κατόπιν εισήγησής της στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, εκδίδεται η απόφαση.
5. Μετά την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση είναι δυνατή η σύνδεση της μονάδας με κάθε είδους δίκτυα κοινής ωφελείας.

Γ.
1. Η παρούσα διαδικασία αφορά εκμεταλλεύσεις οι οποίες προ της 20/03/2003 παρήγαγαν και πωλούσαν κτηνοπτηνοτροφικά προϊόντα και εξακολουθούν και σήμερα την παραγωγή και πώλησή τους.
2. Σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος για την παρούσα διαδικασία νομιμοποίησης πρέπει να έχει στη νόμιμη κατοχή του την έκταση στην οποία βρίσκονται τα προς εξαίρεση από κατεδάφιση κτήρια, ή η ίδια έκταση να του έχει παραχωρηθεί με σκοπό την κτηνοτροφία. Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση, εκδίδεται στο όνομα του νόμιμου κάτοχου της έκτασης αυτής.
3. Για την εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν είναι απαραίτητο να είχαν τηρηθεί οι όροι δόμησης και λοιπές πολεοδομικές διατάξεις κατά την κατασκευή των αυθαιρέτων κτισμάτων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: