ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

8 Ιουλ 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 12 Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ανακοίνωση επιστολής Προέδρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Φωτ. Σώματα κλπ). 1 Εισήγηση για την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, Οικονομικού έτους 2017.
2 Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017. 3 ΄Εγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων 4 ΄Εγκριση Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ)”. 5 Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Αριδαίας”. 6 Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Ασφαλτόστρωση ΔΕ Εξαπλατάνου”. 7 Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας”. 8 Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση ΤΚ Θηριόπετρας”. 9 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία (Αριθ. Πρωτ. 13292/16-06-2017) για το έργο “Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης διαχειριστικής ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”. 10 Εκ νέου εισήγηση για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 110/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά ορισμό υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ -παραλλαγές δικτύου ΦΟΠ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: