ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ dhmotissa@gmail.com

6 Ιουλ 2017

Καταχώρηση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Εγκύκλιο με οδηγίες σχετικά με την «καταχώρηση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2016-2020 και προκειμένου να διασφαλίσει τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών με τις ευρωπαϊκές, αξιολογεί σε ετήσια βάση το επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των εθνικών διοικήσεων των Κρατών Μελών και μετρά τη πρόοδο σε τρεις τομείς πολιτικής προτεραιότητας:
(i) διευκόλυνση και αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων και των χρηστών, πολιτών και επιχειρήσεων,

(ii) ενσωμάτωση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές κρίσιμων ψηφιακών μέσων όπως π.χ. eID, eDocuments κτλ και (iii) ενίσχυση της διασυνοριακής παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσα από τη διάδοση των κανόνων διαλειτουργικότητας των συστημάτων.
Η πρόοδος των Κρατών Μελών σε κάθε τομέα πολιτικής προτεραιότητας, αξιολογείται με τη χρήση δεικτών μέτρησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης, η οποία επικαιροποιείται τακτικά λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις προτάσεις των Κρατών Μελών.
Τα ευρήματα των μετρήσεων αποτυπώνονται στις ετήσιες εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης1 και τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τιμής της υποδιάστασης «Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index – DESI2 ). Ειδικότερα, η συγκριτική αξιολόγηση, αφορά στην αξιολόγηση των παρεχόμενων διαδικασιών, με ηλεκτρονικό τρόπο, στα παρακάτω οκτώ γεγονότα ζωής3 , τα οποία αντιπροσωπεύουν βασικούς τομείς της διακυβέρνησης ως εξής:
 Σύσταση εταιρείας και διαδικασίες πριν την έναρξη εργασιών,
 Τακτικές λειτουργίες εταιρείας μετά την έναρξη εργασιών,
 Απώλεια και εύρεση εργασίας,
 Οικογένεια,
 Σπουδές,
 Αγωγή αποζημίωσης (δικαστική),
 Κατοχή και οδήγηση οχήματος,
 Αλλαγή κατοικίας, μετακόμιση και μετεγκατάσταση.
Κάθε γεγονός ζωής, μετριέται μια φορά κάθε δύο χρόνια. Ο διετής κύκλος της μέτρησης γίνεται προκειμένου οι εθνικές δημόσιες διοικήσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις βελτίωσης των παρεχόμενων διαδικασιών μέσω διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα ευρήματα όπως αποτυπώνονται στις εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης. Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο συνεργασίας με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετρήσεων και διαμόρφωσης της μεθοδολογίας συγκριτικής αξιολόγησης της
1 Country Factsheets – eGovernment Benchmark Report 2016, https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/country-factsheets-egovernment-benchmark-report-2016
2 The Digital Economy and Society Index (DESI), https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
3 Παράρτημα Α, Πίνακας Γεγονότων Ζωής και Δημόσιες Υπηρεσίες 3 ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των εθνικών διοικήσεων των Κρατών Μελών της Ε.Ε. είναι αρμόδια για τη διάδοση και τη παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και των δεικτών μέτρησης της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και για τη παροχή υποστήριξης στους φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχει δημιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο μια διαδικτυακή πύλη, ως εργαλείο καταχώρησης και επεξεργασίας στοιχείων για τις παρεχόμενες διαδικασίες των οκτώ ως άνω γεγονότων ζωής, αλλά και ως μέσο για τη δημιουργία ενός μηχανισμού παραγωγής γνώσης και καινοτομίας. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι παρέχουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις διαδικασίες των οκτώ γεγονότων ζωής, παρακαλούνται:.
(i) να ανατρέξουν στο συνημμένο Παράρτημα Γ στο οποίο υποδεικνύεται επί ποιων διαδικασιών των γεγονότων ζωής προκύπτει υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων τους,
(ii) να εγγραφούν στην ανωτέρω διαδικτυακή πύλη και
(iii) να καταχωρίσουν τα στοιχεία (συνδέσμους URL) των παρεχόμενων διαδικασιών τους.
Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι φορείς, παρακαλούνται να καταχωρήσουν στη διαδικτυακή πύλη: http://digitalpublicservices.yap.gov.gr τους συνδέσμους των δικτυακών τόπων (URL) με τους οποίους οι διαδικασίες παρέχονται ως ηλεκτρονική υπηρεσία, δηλαδή παροχή μέσω διαδικτύου μιας διαδικασίας χωρίς την υποχρέωση φυσικής παρουσίας των χρηστών (π.χ. αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης) ή/και ως ηλεκτρονική πληροφορία, δηλαδή παροχή πληροφόρησης μέσω διαδικτύου για την παροχή μιας διαδικασίας η οποία για να ολοκληρωθεί απαιτεί τη φυσική παρουσία των χρηστών (π.χ. παροχή πληροφορίας για τη σύσταση εταιρείας).
Επισημαίνεται, ότι η εγγραφή των δημοσίων φορέων στη δικτυακή πύλη και η καταχώρηση των συνδέσμων URL των παρεχόμενων διαδικασιών μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 21 Ιουλίου 2017, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, προκειμένου να συγκεντρωθούν έγκαιρα τα αναγκαία δεδομένα και να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης επαναλαμβάνεται ετησίως, συνεπώς οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για τη συνεχή καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων των παρεχόμενων διαδικασιών μέσω διαδικτύου, 4 όπου υπάρχουν μεταβολές στο τρόπο παροχής μιας διαδικασίας, π.χ. αναβάθμιση της παροχής μιας διαδικασίας από ηλεκτρονική πληροφορία σε ηλεκτρονική υπηρεσία, αλλαγή του συνδέσμου URL παροχής μιας διαδικασίας, προσθήκη μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας/πληροφορίας, κα. Διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης στοιχείων παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (συνδέσμων URL) στη διαδικτυακή πύλη
1. Οι υπόχρεοι φορείς, οι οποίοι παρέχουν μέσω διαδικτύου τις διαδικασίες των γεγονότων ζωής του παραρτήματος Α ως ηλεκτρονική υπηρεσία ή/και ηλεκτρονική πληροφορία, θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική θυρίδα: x.kokkalas@ydmed.gov.gr το αίτημά τους, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες, επισυνάπτοντας τo αρχείο Excel: Αποτύπωση Στοιχείων Χρηστών, το οποίο είναι καταχωρημένο στο σύνδεσμο http://digitalpublicservices.yap.gov.gr/Home/Index επιλέγοντας την εντολή «σύνδεση». Συναφώς επισημαίνεται ότι θα πρέπει να καθοριστεί από τον υπόχρεο φορέα ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης, ο οποίος θα παρακολουθεί τις εγγραφές και ενημερώσεις των συνδέσμων URL στη διαδικτυακή πύλη και θα αποτελεί το σημείο επαφής με την υπηρεσία μας για θέματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το αρχείο excel θα πρέπει να αποσταλεί, με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία ενώ η ονομασία του φορέα θα πρέπει να επιλεγεί από τη λίστα η οποία περιλαμβάνεται στο ανωτέρω αρχείο.
2. Στη συνέχεια, εφόσον εγκριθεί το αίτημα, οι φορείς θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τους κωδικούς πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη.
3. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κωδικών και χρήστες της διαδικτυακής πύλης, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων (συνδέσμων URL) παροχής των διαδικασιών τους με ηλεκτρονικό τρόπο, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες του παραρτήματος Β.
4. Αναφορικά με την καταχώρηση των στοιχείων (συνδέσμων URL) θα πρέπει να σημειωθεί ότι συμπληρώνεται κατά προτεραιότητα η παροχή της διαδικασίας, ως ηλεκτρονική υπηρεσία. Εφόσον δεν παρέχεται ηλεκτρονικά μια διαδικασία, ως υπηρεσία, αλλά διατίθεται στο διαδίκτυο μόνο διοικητική πληροφόρηση για τη διαδικασία, τότε καταχωρείται το στοιχείο συνδέσμου URL της ηλεκτρονικής αυτής πληροφορίας. Κατά όμοιο τρόπο καταχωρούνται και τα στοιχεία (σύνδεσμοι URL) των παρεχόμενων διαδικασιών μέσω διαδικτύου για τους κατοίκους του εξωτερικού.
5 Η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται στους δημόσιους φορείς του Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι παρέχουν διαδικασίες στο πλαίσιο ενός ή και περισσοτέρων από τα αναφερόμενα γεγονότα ζωής και παρακαλούνται, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να γνωστοποιήσουν την εν λόγω εγκύκλιο και σε τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς, που δεν έχουν συμπεριληφθεί.
Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο http://www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης /Απλούστευση διαδικασιών. Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκριση σας και παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση ή συμπληρωματική πληροφορία».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: