ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΔΗΜΟΤΗΣ" - ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

3 Ιουν 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

Σας καλούμε να έρθετε στις 06 Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ανακοίνωση εγγράφων 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού - επιστροφή χρηματοδότησης ΘΗΣΕΑΣ 2 Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017. 3 Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) . 4 ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Μηλέας. 5 ΄Εγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ” 6 Ορισμός υπολόγου (Υπαλλήλου του Δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για “Επεκτάσεις ΦΟΠ και παραλλαγές Δικτύου ΦΟΠ”. Διάθεση – ψήφιση πίστωσης του ΚΑΕ και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: